HAND Book for HR Defenders,Bare Foot Lawyers


2015 ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශණය මුලික තරගෙන ප්‍රසිද්ධියට පත්කරන ලද පත්‍රිකාව


ගිහි පිරිත 1988-89-90 භීෂණ සමයේ, මව,පියා,පුතා, උසාවි නියෝගයෙන් පානදුර පොලිසියට ගියේ 1989.12.31 පරණ අවුරුද්ද දවසේ. ආපසු ආවේ නැත. ගිහි පිරිත - පානදුර පොලිසියට ගිය තම මව,පියා හා සොහොයුරාව,සොයමින් ගිය වැඩිමහල් සොහොයුරා ගේ කතාව. වීඩියෝව ඇතුලත්.


ශ‍්‍රී ලංකාවේ වධ හිංසාව සහ නීතිය රජ දවස සිට අද දක්වා ශ‍්‍රී ලංකාවේ පවතින කෲර අමානුෂික වධ හිංසාව පිලිබඳව සංෂිප්ත සටහනක් හා වර්තමානයේ වධහිංසාවට එරෙහිව පවතින නීති ඇතුලත් විග‍්‍රහයකි. චිත‍්‍ර අන්තර්ගතයි.


මුලික අයිතිවාසිකම් කඩ කිරිම් සම්බන්ධයේන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දෙන ලද නඩු තීන්දු පණහක සිංහල අනුවාදය. නීතිය පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්නවන අයට පමණක් නොව සෑම පුරවැසියකුටම ප‍්‍රයොජනවත් වනු නොඅණුමානය.


සාධාරණ නඩු විභාග සහ විනිසුරු මුක්තිය. විනිසුරුවන් ෙග් නීතියට පටහැනි ක්රිරයාවන් පිළිබඳව නිහඬව සිටීම, ඉවසා සිටීම කළයුතුද ? සාකච්ඡා කරන ප්‍රකාශණය තැපැල් /ගාස්තු සහිතව මිළ රු170/ කි.


අනාථ දරැවන් මහ මගට ඇද දැමීමට ගත් උත්සහය පරාජය කිරීම. නඩු තීනුදුව ඇතුලත්.


දූෂිත පොලීයනට එරෙහිව නොමිනි ගමනක්


නීතිය මත පාලනයක් ගොඩනැගීමට කඩාතුරා බ්‍රිදහෙළමු


මානව හිමිකම් නීතිය හා භාවිතය


Law,Police,Judiciary and Justice - Sinhala


A judgement against Police by DJ Moratuwa- sinhala


Book on 1980 July general strike - Sinhala


Appeal to Medical officers (English)


Appeal to Medical Officers (sinhala)


Tamil Book- Police & Law


Devolopment Proposal For The Medico- Legal Service in Sri Lanka


On vagrant law - sinhala book


Hand bill on people deprived liberty.


Stop Crimes - Sinhala


Suriyamala


Report - Human Rights Commission of Sri Lanka; Sinhala

මානව හිමිකම් කොමාසම ගැන -විර්තාව


New Phamplet on child rights-Sinhala


Sinhala Translation- Gray Haugan's speach at Columbia University


Sunhala-Red Light to Police.


Story of Dinesh Priyankera - Published in Dinamina; Sinhala


New Pamphlet - Sinhala


AKUNA - collection of artcals published in Dinamina Sinhala Daily News Paper


Child Abuse- 3rd Edition Sinhala

ළමා අපෙයා්ජන තුරන්කරමු- 3වන මුද්‍රණය


Polic and Law - Fifth Edition; Sinhala

ෙපාලීසිය හා නීතිය 5 මුදුණය


Supreme Court Quotations- Sinhala


Case of Dr.Piyasoma-English


Law relating to publication-Sinhala


Right Live Free From Torture.... Report/English


Prisons and Society - Sinhala


Regarding Bail 2nd Edition - Sinhala


Attorney Genneral Vs Sergent Major 2nd Edition -Sinhala


Human Rights & Law - Sinhala Book


UN SMR FOR PRISONS- English


UN SMR FOR PRISONS- Sinhala


Torture Free Sri Lanka - Pamphlet in English


Torture Free Sri Lanka - Pamphlet in Sinhala


POLICE AND HUMAN LIFE. A critical analysis of today's behaviors of Sri Lanka Police. Author:- P.W.M.M.L Angunawala. Rtd. Senior erintendant of Police.

පොලීසිය හා මිනිස් ජිවිත. විශ්‍රාමික ජෙෂිඨ පොලිස් අධිකාරි අගුනාවල විසින් රචිත.


The storry of a Trishaw driver, who was subjected to Torture by a group of Police men attached to a Police training school Elpitiya- SC/FR 146/2006.

මෙම ප්‍රකාශනය SC/FR 149/2006; මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු තීන්දුව පාදක කරගෙන ලියන ලද්දකි.


Police and Law Issue No.1 4th Edition (Laws relating to day to day living)

පොලීය හා නීතිය 01 4වන මුද්‍රණය


Police and Law Issue No.2-ීසබය්ක් (This includes 19 important Supreme Judgments)

මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු තින්දු අන්තර්ගත ප්‍රකාශනයකි, පොලිසිය හා නීතිය 02


Critical Analyses of Bail Act (Sinhala)

ඇප නීතිය පිළිබද විග්‍රහයක්


1. Written manifest against Senior Sergeant Chandrasiri's decision who worked at Panadura Police.

පානදුර පොලිසියේ සේවය කල මහ හැරයන් චන්ද්‍රසිරිට විරැද්දව පානදුර මහධිකරණය විසින් දෙන ලද තීන්දුව අලලා ලියන ලද්දකි


A manual for community workers and human rights activists.

හිංසාවට පාත්රිවුවන්ට සුවය ගෙනදීමේ ක්රරමවේදය ඇතුලත් මානව හිමිකම් ක්රිායාකාරින් සදහා වු අත්පොත ඉංග්රිකසි


Recommendations of the United Nations Human Rights Commission. Case of Dingiri Banda - Sinhala

ඩිංගිරි බණ්ඩා තමාට වූ අසාධාරණය පිළිබද කළ පැමිණිල්ලේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කමිටු නිර්දේශය


A book containing statements from five victims who were either tortured or harassed at police stations, schools or in courts. (Sinhala).

පොලීසියෙන් පාසලෙන් වධහිංසාවට හෝ අපයෝජනයට පත් වින්දිතයින් පස් දෙනෙකුගේ කතාන්තර


A book containing statements from five victims who were either tortured or harassed at police stations, schools or in courts. (Sinhala).

පොලීසියෙන් පාසලෙන් වධහිංසාවට හෝ අපයෝජනයට පත් වින්දිතයින් පස් දෙනෙකුගේ කතාන්තර


Laws pertaining to the eradication of child abuse and molestation in school system. (Sinhala).

පාසලේ අපයෝජන හා අපචාර සම්බන්ධයෙන් අදාළ නීතිරිති හා අයිතිවාසිකම් අන්තර්ගත ප්රපකාශනය සිංහල


Voices of Silence-Tamil

නිහඩ තාවයට හජක් - දෙමළ


Laws relating to children's rights and eradication of child abuse and molestation at schools. (Tamil)

පාසලේ අපයෝජන හා අපචාර සම්බන්ධයෙන් අදාළ නීතිරිති හා අයිතිවාසිකම් අන්තර්ගත ප්රඅකාශනයේ දෙමළ අනුවාදනය


Padma - Cristy (Speed limit case) .The Supreme Court Judgment and relevant documents. (Sinhala)

පද්මා - ක්‍රිස්ටි නඩුව. ශ්රේිෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් නඩු තීන්දුව හා අදාල ලේඛන.


A review of the prisons in the country.

ශ්‍රි ලංකාවේ සිරගෙවල් පිළිබද


Laws relating to daily life. (Tamil).

දෛනික ජිවිතයට අදාල පොලීසිය හා නීතිය පිළිබද විස්තර කෙරෙන් ප්රමකාශනය - දෙමළ


Providing relief to torture victims A manual for HR activists.

හිංසාවට පාත්රහවුවන්ට සුවය ගෙනදීමේ ක්ර මවේදය ඇතුලත් මානව හිමිකම් ක්රිහයාකාරින් සදහා වු අත්පොත සිංහල අනුවාදනය


A Tamil translation of the book Voices of Silence containing stories of 39 victims.

ඩේලිමිරර් පුවත්පතේ පළවු හිංසනයට පත්වු 32දෙදෙනාගේ කතාවල දෙමළ අනුවාදන


A Sinhala translation of the book Voices of Silence containing stories of 39 victims.

ඩේලිමිරර්පුවත්පතේ පළවු හිංසනයට පත්වු 32දෙදෙනාගේ කතාවල සිංහල අනුවාදන


Thirty nine stories of victims subjected to injustice (published in Daily Mirror) (English).

ඩේලිමිරර් පුවත්පතේ පළවු හිංසනයට ලක්වුවන් තිස්දෙදෙනෙකුගේ කතාන්තර


A case study of incidents relating to child abuse and torture at schools.

පාසලේ හිංසනයට ගොදුරු වු ශිෂ්යාදවන් පහළොස් දෙනෙකුගේ කතාන්තර


The Supreme Court judgment against Baduraliya police. (Sinhala).

පොලිස් වධහිංසාවට පත්වු කාත්කවුරුත් නැති චන්ද්රිසේන ශ්රොෂ්ඨාධිකරණයෙන් යුක්තිය ලබා ගත් අයුරු සහ එම තීන්දුව


An account of the struggle made by a 17 year old youth who fought for 6 years against a police officer to ensure himself justice. (Sinhala).

වධහිංසාවට අමනුෂික හා අවමන්සහගල සැළකිලිවලට පාත්රර කරන ලද දහත් හැවිරිදි තරුණයෙකු යුක්තිය ලබා ගත් අයුරු